Veel gestelde vragen

Voor welke bezoekers geldt de vrij toegang?
Iedereen die een bezoek wilt brengen aan de ijsbaan op de momenten dat vrij schaatsen staat geprogrammeerd is welkom. Dat is mogelijk door de bijdrage vanuit de gemeente in het kader van OBL Vertrekt en de sponsorbijdragen van winkeliers en lokale ondernemers. Wel moet er door iedere bezoekers een polsbandje bij kassa worden afgehaald en getoond worden bij de ingang van de ijsbaan. Met het polsbandje heb je recht op 2 uur schaatsen, wat ingaat per hele uren.

Moeten Oud-Beijerlanders ook betalen buiten deze momenten van vrij toegang?
Ja. Op momenten dat er betaald toegang wordt gecommuniceerd geldt dit voor iedere bezoeker.

Hoeveel bedraagt de entree voor de ijsbaan?2
Voor een bezoek aan de ijsbaan geldt een toegangsprijs van €4,- p.p. Er moet door iedere bezoeker een polsbandje bij kassa worden gekocht en getoond worden bij de ingang van de ijsbaan. Met het polsbandje heb je recht op 2 uur schaatsen, wat ingaat per hele uren.

Zit er een tijdslimiet aan het bezoek?
Om iedereen toegang te kunnen bieden en het evenement veilig en leuk te houden zullen er tijdsblokken worden gehanteerd. Iedere bezoeker moet een polsbandje bij kassa afhalen of kopen en getoond worden bij de ingang van de ijsbaan. Met het polsbandje heb je recht op 2 uur schaatsen, wat ingaat per hele uren. Bij drukte kan gevraagd worden de baan te verlaten.

Worden inwoners van Oud-Beijerland actief benaderd voor vrij schaatsen in het kader van OBL Vertrekt?
Het programma is dusdanig ingericht dat er voor iedere inwoner een moment is waarop hij/zij gebruik moet kunnen maken van vrij schaatsen. Ook zijn er in het programma blokken terug te vinden waarop schoolschaatsen eb peuterschaatsen wordt georganiseerd. Deze doelgroepen worden actief door de organisator benaderd. Zo zijn er al 11 Hoeksche Waardse bassischolen die zich hebben aangemeld.

Hoe groot wordt de ijsbaan?
De ijsbaan wordt 10 meter breed bij 40 meter lang en heeft een capaciteit van 150 schaatsers op een piekmoment. De afmetingen zijn maximaal ingezet voor de plaatsing in de Vliet. Het totale evenemententerrein op de pontons bedraagt 10 meter breed bij 70 meter lang. Daarvan beslaat 10 x 22,50 meter een transparant horecapaviljoen, waar ouders/verzorgers toezicht kunnen houden op de ijsbaan, en 10 x 7,50 meter als schaatsterras waar iedereen zijn of haar schaatsen kan onderbinden. De gekozen afmetingen zijn bepaald op advies van Ice World.

Heeft de locatie technische belemmeringen?
Ja. Voor een ijsbaan in de Vliet zijn pontons nodig en moet er een vergunning worden verstrekt door het Waterschap. Op dit moment loopt er een aanvraag voor een watervergunning bij het Waterschap voor de plaatsing van de pontons in de Vliet.
De keuze voor deze locatie in plaats van een andere locatie op het land heeft te maken met het historische moment dat de gemeente dit jaar viert. De komst van een ijsbaan in het hart van de gemeente Oud-Beijerland, voor het karakteristieke Oude Raadhuis, op dit historische moment is dus de reden voor de keuze voor deze locatie.

Wordt de horeca ingevuld met lokale ondernemers?
Ja. De horeca wordt uitgevoerd door een samenwerking tussen de Pasta Club en Soffree on Fifty Four. In het voortraject zijn alle horecaondernemers uit het centrum benaderd om in te schrijven met een voorstel voor de exploitatie van de horeca bij de ijsbaan. De Pasta Club en Soffree on Fifty Four zijn de enige ondernemers die zich hebben gemeld en zullen samen zorg dragen voor de horeca tijdens het evenement.

Moet je verplicht schaatsen huren?
Nee. Het is een extra service. Wel moet je betalen voor deze extra service. Voor diegenen die geen schaatsen hebben, kunnen lenen of kunnen kopen is er de mogelijkheid tot het huren van een paar schaatsen voor een bedrag van €3,50 per paar per bezoek. Mini ijzers voor de aller kleinste zijn € 2,00.

Hoe is het geregeld met de openbare orde rond de voorbereiding en tijdens van dit evenement?
Openbare orde en veiligheidszaken worden meegenomen in de reguliere voorbereiding op evenementen en zullen in de loop van de komende tijd zijn beslag krijgen. De brandweer, politie, GHOR, Omgevingsdienst, OOV, Team Infra, Team Vergunningen en Team Buitenruimte zullen allemaal advies. De politie zal bijvoorbeeld adviseren om tijdens bepaalde activiteiten waar meer drukte wordt verwacht, zoals bij een evenement, extra beveiligers in te zetten. Beveiligers bij de ingang leveren een belangrijke bijdrage, naast de aanwezige toezichthouders, als de ijsbaan vol is. Tegen die tijd worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de politie, toezichthouders en beveiliging. Team Infra zal adviseren welke maatregelen er genomen moeten worden voor het verkeer in de Oost-Voorstraat. Bijvoorbeeld tijdens bepaalde activiteiten afsluiten maar ook verkeersremmende maatregelen of een tijdelijke zebrapad. Team Vergunning bekijkt de veiligheid van de constructie van de tent. En zo zullen alle adviseurs op maat advies geven binnen hun taakveld.

Waar wordt de techniek geplaatst?
De techniek bestaat uit een chiller en een aggregaat. De aggregaat is noodzakelijk doordat er onvoldoende bovengrondse capaciteit is op locatie. In overleg met de betrokken partijen heeft de organisator besloten om de techniek achter het VVV te plaatsen. Deze locatie is gekozen als meest geschikt omdat hier naar verwachting de minste geluidshinder door omwonenden wordt verwacht.

Welke geluidshinder kan worden ervaren?
De chiller en aggregaat draaien continu om de ijsbaan in de juiste conditie te houden. Beide machines zijn uitgevoerd in een ‘low-noise’ behuizing maar ondanks die behuizing blijft er een geluid waarneembaar. De chiller heeft een nachtstand waarmee het geluid met 2 dBa extra wordt gereduceerd. Omdat het geluid van de techniek als hinderlijk wordt ervaren is er met de locatie zorgvuldig gekeken naar de aanwezigheid van omwonenden om te voorkomen dat er mensen zijn die ’s nachts overlast kunnen ervaren door het geluid.

Wordt er rekening gehouden met duurzaamheid?
Helaas kan de ijsbaan niet elektrisch worden gevoed doordat er onvoldoende capaciteit in het huidige bovengrondse netwerk is. Er wordt momenteel nog onderzocht welke opties er zijn voor verminderen van belasting voor het milieu door bijvoorbeeld het gebruik van GTL of HVO diesel in plaats van reguliere diesel. Dat is een diesel die schoner verbrandt dan de reguliere variant.

Hoe zorgt de ijsbaan voor maatschappelijke verbinding?
Op dit moment is er door tientallen lokale ondernemers een geldbedrag gesponsord voor de komst van de ijsbaan. Ook is er een samenwerking op gang gebracht van verschillende EHBO-verenigingen die met elkaar zorg gaan dragen voor een rooster. Daarnaast zijn er diverse Roparun teams uit Hoeksche Waard die zich hebben gemeld voor invulling van vrijwilligerswerk en hebben scholen uit buurgemeenten zich ook gemeld om te kunnen schaatsen op de ijsbaan in Oud-Beijerland.

Is er afstemming met de (kerst)markt?
Stichting Centrummanagement treedt deze week in overleg met het marktbestuur. Uit overleg met de marktmeester lijkt er weinig hinder te zijn tussen de twee evenementen en zal de aanwezigheid van een ijsbaan de markt alleen maar versterken. En hetzelfde geldt voor het moment dat de kerstmarkt er is.

Wordt de ijsbaan rolstoelvriendelijk?
Ja. De wens is om de ijsbaan rolstoelvriendelijk te maken. Dat betekent dat in- en uitgangen breed genoeg zijn en er een loopplank naar het ponton komt i.p.v. een trap.

Zijn de omwonenden geïnformeerd over de komst van de ijsbaan?
Op dit moment is alle communicatie over en rondom de ijsbaan via de raad en pers gegaan. Een direct informatiemoment voor de omwonenden en omliggende winkeliers is geweest op 20 november.

Wordt er op zondagen op- en/of afgebouwd?
Nee. De geplande op- en afbouw vindt niet plaats op zondagen.

Waarom wordt er een garantstelling gevraagd voor de exploitatie van de ijsbaan?
Het financiële risico van dit evenement ligt bij Stichting Centrummanagement. De organisatie van een ijsbaan is een kostbare onderneming met een hoog risico van externe factoren. Ondanks de lang gekoesterde wens van de organisator waakt zij voor een negatief financieel resultaat van zo’n evenement waardoor de reguliere taken van de organisator onder druk zouden komen te staan. Met dit historische moment dat een passend en karakteristiek afscheid vraagt is dit jaar het geschikte moment voor een haalbare organisatie van een ijsbaan.

Als de gemeente het risico in de exploitatie à € 25.000,- afkoopt, kan de ijsbaan dan alle uren vrij toegankelijk zijn?
Naast een aandeel in de exploitatie, is een hele belangrijke reden om te kiezen voor een toegangsprijs in de drukke uren dat hiermee het gebruik van de ijsbaan wordt gereguleerd: betaalde toegang tijdens de populaire uren zorgt voor een betere spreiding.
Hiernaast biedt dit de mogelijkheid om de ijsbaan enkele keren voor besloten “bedrijfsfestiviteiten” te verhuren. De entreegelden kunnen ook gebruikt worden om het geheel extra luister bij te zetten, bijvoorbeeld met live muziek.